Relacja z 41 Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę.

Tegoroczna Pielgrzymka Prawników na Jasna Górę odbyła się w bardzo niepewnej sytuacji pandemii. Z racji na wymagania sanitarne zrezygnowaliśmy z części konferencyjnej, podczas której zazwyczaj podejmowany był aktualny temat z dziedziny prawnej, etyczno – zawodowej bądź duchowej. Pielgrzymka ograniczona była tylko do Eucharystii, jaka była sprawowana o godz. 11.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił Ks. Tomasz Czarnocki, krajowy duszpasterz prawników. Polecał on Bogu przez pośrednictwo Maryi prawników w naszej Ojczyzny, szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, a więc stanowiących prawo i stosujących je na co dzień – sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych – oraz tych, którzy podlegają prawu, którzy wchodzą w różne relacje prawne, w tym także tych którzy weszli w konflikt z prawem.

W oparciu o słowo Boże przewidziane w liturgii na sobotę 3 października br. kaznodzieja wskazał na tajemnicę wielkości i wspaniałości Boga oraz tajemnicę wielkości, ale i małości człowieka. W relacji z Bogiem szczególnym darem dla człowieka jest próba, jakiej zostaje poddany. Przykładem jest tu biblijny Hiob. Po doświadczeniu utraty wszystkiego, po doświadczeniu bólu, Hiob potrafił uznać wielkość Boga, potrafił odkryć Jego obecność w swoim wnętrzu: „Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić (…) Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję co powiedziałem, kajam się w prochu i popiele” (Hi 43, 1-3). Hiob jest pewny: „lecz ja wiem. Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą odzieje i jako ostatni stanie na ziemi. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny, moje nerki mdleją z tęsknoty” (Hi 19, 21-27). Fragment z Ewangelii według św. Łukasza idzie jeszcze dalej w zachwycie nad Panem Bogiem: „Wysławiam Cię Ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21).

Tajemnica człowieka sprawia, że może on znaleźć się w różnych sytuacjach, relacjach i odniesieniach społecznych i prawnych. Tam, gdzie tworzą się takie relacje ludzkie, pełno jest dylematów i napięć, np. między sprawiedliwością a miłosierdziem, między literą a duchem prawa, między dobrem jednostkowego człowieka, a dobrem wspólnym, itp. Jakimi zasadami należy kierować się w tym zawiłym i pogmatwanym świecie człowieczym? – postawił pytanie kaznodzieja. W odpowiedzi posłużył się słowami Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jakie wypowiedział do prawników podczas I Pielgrzymki prawników na Jasną Górę w 1957 r. mówiąc o zadaniach i posłannictwie prawnika względem człowieka, Kościoła, Narodu i Państwa. Należy podkreślić, że słowa te nie straciły na aktualności i można je zastosować do wszystkich, nie tylko do prawników. Ks. Prymas mówił: „Do wypełnienia tego zadania trzeba mieć odpowiedniego ducha. A jakiż jest duch męża sprawiedliwego? Jest to duch umiłowania człowieka – po pierwsze. Jest to duch umiłowania prawdy – po drugie. Jest to duch umiłowania sprawiedliwości – po trzecie. I jeszcze sumienie”. Kaznodzieja rozwinął poszczególne elementy wypowiedzi ks. Kardynała Prymasa. Miłość człowieka, umiłowanie prawdy i sprawiedliwości oraz postępowanie według właściwie ukształtowanego sumienia pozwala prawnikowi, ale i każdemu człowiekowi być prawym, widzieć swoje życie jako służbę, jako powołanie i zdążać po wieniec sprawiedliwości, który nam odda Pan.

Po Eucharystii została odprawiona Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, w której uczestniczyli przybyli na Pielgrzymkę reprezentanci środowisk prawniczych z Polski. Warto podkreślić, że doroczna pielgrzymka jest punktem kulminacyjnym pracy duszpasterskiej, jakby zwieńczeniem wszystkich działań podejmowanych w poszczególnych duszpasterstwach diecezjalnych. Pielgrzymka organizowana jest co roku w pierwszą sobotę października. Mając nadzieję na przyjście bardziej sprzyjających okoliczności pielgrzymowania, już dziś zapraszam na kolejną pielgrzymkę w przyszłym roku, która odbędzie się w sobotę 2 października 2021 r.

Zapraszam do zapoznania się z homilią ks. Tomasza Czarnockiego w wersji tekstowej bądź dźwiękowej. Można też znaleźć informacje o Pielgrzymce w archiwum Biura Prasowego Jasnej Góry (www.jasnagora.com) w archiwum wydarzeń pod datą 03.10.2020 r.

Ks. Tomasz Czarnocki
Krajowy duszpasterz prawników

Kazanie na Pielgrzymce Prawników Jasna Góra 03.10.2020 r.

za zgodą Radia Jasna Góra